Benchmarking -projektin vaiheet ja benchmarking-raportteja

Benchmarking- lähtötilanne ja tavoitteet

Benchmarking -projektin kehittämiskohteet selvitettiin yritysten kanssa tehdyillä laadun itsearviointi - ja mystery shopping – arvioinneilla. Kehittämiskohteet priorisoitiin yrittäjille tehdyn kyselyn pohjalta. Kuhunkin ensisijaiseksi nousseeseen aihealueeseen muodostettiin työparit/pienryhmät, jotka muodostivat kehittämiskohteista ”pullonkauloja” ja ratkaistavia konkreettisia ongelmia -listan.


Benchmarking -kumppaneiden etsintä ja vertailukäynnit sekä kehittämissuunnitelmat

Finnbeing -hanke seuloi mahdolliset vertailukumppanit ja sopi benchmarking -arviointikäynnit. Tietoa hyvistä käytännöistä ja mahdollisista vertailukumppaneista kerättiin kesän ja syksyn 2013 aikana useista eri tietolähteistä. Pääasiallisena tietolähteenä oli internet ja Google-haku. Lisäksi tietoa hyvistä käytännöistä pyydettiin Suomen Laatukeskukselta sekä hankealueen yritysneuvojilta.

Nykytilakuvausten ja vertailukumppanin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella vertailun aihealueiksi valikoituivat asiakas- ja yhteistyökumppanipalautteen kerääminen ja antaminen, palautteen hyödyntäminen, asiakasymmärryksen muodostaminen , hiljainen tieto, henkilöstön suoritusta parantavat toimintatavat sekä palautteen keräämisen teknologiset ratkaisut.

Kunkin aihealueen yrittäjätyöparit osallistuvat ohjatusti arviointikäynneille ja vertailutiedon keräämiseen. Käyntien tavoitteena on löytää hyviä käytäntöjä pullonkaulojen ja ongelmakohtien ratkaisemiseksi.

Kerättyä tietoa käsitellään työpajoissa, sitä käytetään vertailuaineistona arvioitaessa nykyisten käytäntöjen toimivuutta ja suunniteltaessa niiden kehittämistä. Analyysin pohjalta valitaan yrityksessä kokeiltavat ratkaisut ja tehdään toimenpidesuunnitelma yrityksen käytäntöjen kehittämiseksi.

Ratkaisujen pilotointi yrityksissä ja jälkiarvioinnit

Löydettyjä ratkaisuja kokeillaan käytännössä ja mikäli kokeilut onnistuvat, otetaan ratkaisut käyttöön. Arviointikäyntien ratkaisut ja pilotointi kokemukset jaetaan muiden hankeyritysten käyttöön.

 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Näytä Lataa
  421 kt v. 1 4.4.2014 klo 0.45 Sirkka Paananen
Ċ
Näytä Lataa
  300 kt v. 1 20.3.2014 klo 0.49 Sirkka Paananen
Ċ
Näytä Lataa
  319 kt v. 1 17.6.2014 klo 1.07 Sirkka Paananen
Ċ
Näytä Lataa
  344 kt v. 1 4.4.2014 klo 0.44 Sirkka Paananen
Ċ
Näytä Lataa
  317 kt v. 1 30.4.2014 klo 2.10 Sirkka Paananen
Ċ
Näytä Lataa
  368 kt v. 1 21.3.2014 klo 3.19 Sirkka Paananen
Comments